24 2022.06
24/2022-06
Martin Sander: 古生物学术报告十五则

2022年6月27日-7月6日

腾讯会议 ID: 989 862 801

教授

24 2022.06
24/2022-06
Mike Benton: 生物大灭绝后的生命复苏—废墟中的重生...

2022年6月30日(星期四)20:00-21:00

腾讯会议 ID: 989 862 801

院士

20 2022.06
20/2022-06
陈杨: Chiroptics empowered by bound states in the...

2022年6月24日(星期五) 15:30-16:30

翡翠湖校区科教楼A座第五会议室

研究员

学术日程